Antidopningspolicy

140609_VK_Puff1_340x135dpiAntidopningspolicy

Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai (KS Umeå) verkar för en ren idrott utan fusk och har därför beslutat om nedanstående antidopningspolicy.

KS Umeås antidopningspolicy bygger på Riksidrottsförbundets (RF) och Svensk Budo & Kamsportsförbundets (SB&K) riktlinjer och rekommendationer. Det är varje enskild medlems skyldighet och ansvar att sätta sig in i, och följa de regler och bestämmelser som gäller angående dopningsklassade preparat. Medlem som ej följer KS Umeås antidopningspolicy rikserar att uteslutas ur föreningen. Vid positivt dopningsprov sker omedelbar uteslutning.

KS Umeås medlemmar har, då inträde i föreningen sker, skyldighet att avhålla sig från dopningsklassade preparat. KS Umeå följer World Anti-Doping Agencys (WADA) lista över dopningsklassade preparat.

Med dopning avses:

 • Förekomsten av en förbjuden substans eller dess metaboliter eller markörer i en idrottares prov.
 • Användning eller försök till användning av en förbjuden substans eller metod.
 • Vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopningskontroll.
 • Brott mot gällande bestämmelser om en idrottsutövares tillgänglighet.
 • Manipulation eller försök till manipulation vid dopningskontroll.
 • Innehav av förbjudna substanser och metoder.
 • Olovlig handel med förbjudna substanser och metoder.
 • Tillhandahållande eller försök till tillhandahållande av en förbjuden substans eller metod.

Punktlistan ovan bygger på WADA:s ”The Code”.

Dopning är skadligt så väl för den enskilde idrottaren om för idrotten i sin helhet och är därför förbjudet och straffbart. RF har sammanfattat argumenten mot dopning i fyra punkter:

 • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
 • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
 • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
 • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Argumenten sammanfaller helt och fullt med KS Umeås syn på dopning, ärlighet och idrottens grundprinciper samt med föreningens stadgar.

Om man som medlem i KS Umeå använder sig av läkemedel som kan vara dopningsklassade är det möjligt att ansöka om dispens. Det ligger på den enskilde medlemmens ansvar att kontrollera huruvida läkemedlet är dopningsklassat eller inte. På RF:s hemsida finns beskrivet hur detta går till.

Kosttillskott är vanligt förekommande hos idrottare. KS Umeå är av den uppfattningen att kosttillskott skall användas ytterst försiktigt och helst enbart på läkares inrådan. På senare år har en mängd kosttillskott visat sig innehålla otillåtna preparat, något som ej har redovisats på produktens innehållsförteckning (för mer info se bl.a. RF, SB&K). För att minimera risken av användandet av otillåtna preparat avråder därför KS Umeå sina medlemmar från att använda sådana kosttillskott som ej är av Läkemedelsverket registrerade naturläkemedel. För övriga kosttillskott finns ej någon kvalitetskontroll. Sveriges Olympiska kommitté skriver följande i Kostrekommendationer för elitidrottare:

Det finns inget säkert vetenskapligt underlag för att idrottare skulle vara betjänta av tillskott utöver vad man får genom en väl sammansatt kost. SOK tar generellt avstånd från dessa tillskott på grund av bristfällig vetenskaplig dokumentation, okända långtidseffekter och hälsorisker/biverkningar. Dessutom finns flera exempel på kontaminerade produkter som innehåller dopingklassade substanser (utan att det framgår av innehållsdeklarationen) som medfört att idrottsutövare testats positivt vid dopingkontroller. Detta är utbrett och gäller såväl vitamin/mineralpreparat som proteinpulver och örtextrakt. Omdömeslös konsumtion, om än i liten omfattning, är dessutom förenad med risk för prestationssänkning och hälsofara. Hur idrottare reagerar på olika typer av tillskott är också högst individuellt, placeboeffekten kan vara betydande.”

KS Umeå delar denna uppfattning och den ligger till grund för föreningens syn på kosttillskott.

KS Umeås målsättning för att uppnå en dopningsfri idrott är att kontinuerligt informera och utbilda tränande, instruktörer, tävlingsaktiva och övriga föreningsmedlemmar om dopning, kosttillskott, ren idrott samt föreningens antidopningspolicy.